Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Voorwaarden HomeQue NV verwerpt uitdrukkelijk de algemene voorwaarden die zich op brieven of op om het even welk document van cliënten afkomstig bevinden. Alleen onderhavige voorwaarden zijn rechtsgeldig en elke koper verklaart uitdrukkelijk bij het overmaken van een bestelling kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze te aanvaarden.

2. Opdracht Een opdracht gaat pas in na ontvangst van onze door de klant ondertekende offerte/orderbevestiging. De ontvangst van dit document impliceert de aanvang van de opdracht en de overeengekomen levertermijn.

3. Facturen Al onze facturen zijn betaalbaar in onze maatschappelijke zetel. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, zijn onze facturen contant betaalbaar.

4. Klachten Eventuele opmerkingen in verband met zichtbare schade aan elementen, evenals andere opmerkingen met betrekking tot de bestelde elementen, dienen, op straffe van verval, gelet de aard van de goederen, vermeld te worden op de afhalings- of leveringsbon. Elke klacht die niet binnen de 8 dagen aangetekend en schriftelijk ter kennis wordt gebracht heeft geen enkele waarde, de koper wordt geacht bij gebreke aan protest volledig in te stemmen met de conformiteit en de kwaliteit van de geleverde goederen. Verwerking en/of gebruik van de geleverde goederen betekent automatisch een stilzwijgende en definitieve aanvaarding.

5. Leveringstermijnen De leveringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen zonder voorafgaandelijk kennisgeving verlengd worden. Onder geen enkel beding zullen schadeclaims (voor laattijdige leveringen) geaccepteerd worden. Indien de afgesproken leveringstermijnen door de opdrachtgever worden verdaagd, behoudt HomeQue NV zich het recht voor de begonnen of voorzien fabricatie voortgang te laten vinden en de gefabriceerde elementen

te factureren.

6. Prijzen Onze prijzen zijn steeds excl. BTW. De opgegeven prijzen zijn opgemaakt op basis van de vermoedelijke hoeveelheden en worden na uitvoering verrekend op basis van werkelijke hoeveelheden. Alle officiële schommelingen van de lonen en sociale lasten en van de materiaalprijzen kunnen behoudens afwijkingen in de bijzondere voorwaarden bedongen verrekend worden. Prijzen per lopende meter of per vierkante meter worden steeds aangerekend met een

minimum van één lopende meter of één vierkante meter.

7. BTW Ten laste van de koper, volgens geldende wetgeving op moment van levering.

8. Wijzigingen Onze offerte/orderbevestiging is gebaseerd op de verstrekte gegevens. Alle nadien aangebrachte wijzigingen , ook tijdens de uitvoeringsfase, zullen worden verrekend, zelfs indien hiervoor geen voorafgaandelijk en schriftelijke bevestiging werd opgemaakt.

9. Risico De goederen worden steeds geleverd op risico van de bestemmeling zelfs indien zij vrachtvrij verzonden worden.Terugzending van onze goederen gebeurt enkel met onze

uitdrukkelijke toestemming en moet in ieder geval franco.

10. Levering De toegang tot de werf dient op ieder ogenblik vrij en geschikt te zijn voor het transport en/of plaatsing van onze goederen. De klant zal de nodige maatregelen nemen om schade aan toegangswegen, de rijweg, het voetpad, opritten, enz. te voorkomen. Vervuiling veroorzaakt op de werf valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

11. Vervaldag De niet – betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en

interesten. Met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de prijs.

12. Grondwerken Meerwerken in de funderingen door de slechte toestand van de grond, hetzij een algemene funderingsplaat met een grotere dikte of zwaardere bewapening of bijlegwapening, hetzij een ander funderingstype zoals bv. palen en de bijhorende balken, dit altijd volgens studie van de ingenieur, zijn ten laste van de klant. Ongeacht welke fundering er wordt uitgevoerd, de aannemer is en blijft 10 jaar verantwoordelijk voor de stabiliteit van het

 


gebouw. De studie van de ingenieur wordt altijd gevolgd, mits verreke- ning. Tevens wordt ervan uitgegaan dat het grondwater zich minstens 50 cm onder de diepst gelegen fundering bevindt. Indien er bronbemaling (grondwater-verlaging) moet aangewend worden maakt dit deel uit van een verrekening. In de prijsofferte wordt geen rekening gehouden met het niveau van de bouwgrond. Indien de woning dient opgehoogd te worden zal dit gebeuren door middel van gestabiliseerd zand met 150 kg cement/m3.

13. Betaling aannemingsovereenkomst eerste schijf 5% bij na ondertekening aannemingsovereenkomst en saldo 8 dagen factuurdatum. 2de  tussentijdse schijf 5% na Bij indiening omgevingsvergunning en saldo 8 dagen factuurdatum. 3de  tussentijdse schijf 15% na geodkeuring van de studie ontwikkeling en saldo 8 dagen factuurdatum. 4de  tussentijdse schijf 10% na uitvoering van de grondwerken/funderingen en saldo 8 dagen factuurdatum. 5de  tussentijdse schijf 25% na levering betonplaat in productiehal. 6de  tussentijdse schijf 15% na uitvoering wanden Qube in de productiehal. 7de  tussentijdse schijf 10% na plaatsen ramen en deuren in de productiehal. 8ste  tussentijdse schijf 5% na uitvoering van de wind-&-waterdichte Qube in de productiehal. 9de  tussentijdse schijf na levering van de qubes Slotfactuur 5% voor voorlopige oplevering en saldo 8 dagen factuurdatum. Bij meerwerken worden volgende schijven aangerekend eerste schijf 30% bij ondertekenen van de offerte meerwerken. 2de schijf 65% na keuze van de materialen door de klant en bestelling. Slotfactuur 5% voor oplevering van de meerwerken.

14. Voorschot HomeQue NV heeft het recht elke uitvoering (in elke fase) te schorsen tot bij ontvangst van het voorziene voorschot.

15. Kredietwaardigheid Indien ons vertrouwen in de

kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht van de koper passende waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd.

16. Vergunningen Het verkrijgen van alle vereiste vergunningen is ten laste van de klant.

17. Waarborg Waarborgmaterialen worden steeds aangerekend, creditnota volgt na teruggave in goede staat op de maatschappelijke zetel van HomeQue NV.

18. Stockage   HomeQue NV behoudt zich het recht de goederen die het voorwerp uitmaken van een bestelling/verkoopovereenkomst en niet worden afgehaald binnen de afgesproken termijn aan te rekenen.

19. Annulering Bij annulering van een bestelling is van rechtswege een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 30% op de bestelling. Dit geldt voor alle goederen en producten die uit stock of uit gewone productie leverbaar zijn. Bij annulering van maatwerkproducten of producten met een speciale samenstelling is er van rechtswege een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 50% op de bestelprijs in zover de goederen nog niet in productie zijn, van 75 % indien in productie zonder betonstorting (studie en bekisting) en van 100% indien de storting een aanvang heeft genomen. Er is een niet weerlegbaar vermoeden van storting in de periode van 30 dagen voor de voorziene leveringsdatum. De schadevergoeding kan nog verhoogd worden met de kosten van afvoer van de niet afgenomen goederen.

20. Optie Behoudens schriftelijke andersluidende bepalingen zijn onze offertes gedurende 30 dagen geldig. Een offerte is ondeelbaar en opgemaakt op basis van de door u opgegeven hoeveelheden en/of meetstaat.

21. Laattijdige betaling. Bij laattijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de openstaande factuur – saldo met een minimum van € 125 evenals een conventionele en niet herleidbare verwijlrente van 1 % per begonnen maand.

22. Nietigheid. De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden kan niet de nietigheid van de het contract of de andere daarin opgenomen clausules impliceren.

22. Betwisting en toepasselijk recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brugge en het vredegerecht te Brugge alleen bevoegd. Enkel het Belgisch recht is toepasselijk.